22-03-2015

Schadelijke straling: doofpot op Europees niveau..!!

Schadelijke straling: doofpot op Europees niveau..!!


De organisatie ‘Beperk de Straling’ is een groep burgers, die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Wij focussen meer bepaald op hoogfrequente microgolfstraling, uitgezonden door zendmasten (gsm, UMTS, Wimax, 4G, …) en draadloze technologieën (WiFi, DECT, …).  Veel mensen weten niet dat de wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid overvloedig aanwezig zijn. Maar ook uit de medische wereld zijn nu al meer dan genoeg waarschuwingen gekomen.
Daarnaast ondervinden ook duizenden mensen in de praktijk dat elektromagnetische straling hun gezondheid op soms drastische wijze ondermijnt. Het is vooral de uitputtende continue elektromagnetische straling, die ons uitput, van onze slaap beroofd en als een sluipmoordenaar onze gezondheid ondergraaft.. Veel mensen geloven in een alwetende overheid.. ‘DE OVERHEID BESCHERMT ONS TOCH WEL?”
Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..
Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..
De overheid negeert deze aanwijzingen. Ze onderneemt geen actie en laat na om burgers op een fatsoenlijke manier te informeren. Ze vertrouwt op de opinie van selectief samengestelde expertencomités waar vaak belangenvermenging voorkomt. Ook de media zwijgen de problematiek dood of brengen artikels die niet degelijk onderbouwd of onderzocht zijn. Kritische, diepgravende onderzoeksjournalistiek ontbreekt volledig. Ook hier..
Daarom namen de mensen van ‘Beperk de straling’ zelf het initiatief om onze mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik. Maar ze proberen eveneens wetenschappers, medische specialisten, journalisten en beleidsmakers te sensibiliseren, want de onwetendheid over deze problematiek is nog zeer groot en de ernst ervan is nog steeds niet doorgedrongen…
En weet je dat er zijn mensen in onze omgeving, die geen andere uitweg meer zien, dan een einde aan hun leven te maken, vanwege de uiterst agressieve en overal aanwezige elektro-magnetische straling..? Straling die hun leven, als hoog-sensitieven tot een hel maakt.. De namen van deze mensen zijn bekend en de machteloos bij hun omgeving is voelbaar..!
Zinnig en vooral zuinig omgaan met draadloze technologieën, is het motto van de mensen achter ‘Beperk de Straling’..  Maar ook zij kunnen deze problematiek niet alleen aanpakken. Het is hoogst noodzakelijk dat eenieder die zich zorgen maakt over de huidige stralingsoverlast of die zelf de nadelige gezondheidseffecten ondervindt, initiatieven neemt, op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Initiatieven om mensen te sensibiliseren en om beleidsmakers tot actie aan te zetten. Inspiratie voor initiatieven vindt je hier en je kunt hen ook steeds e-mailen voor tips. En bedenk: ook kleine initiatieven kunnen het verschil maken.

 Want ken je de quote van Edmund Burke:

‘All that is required for evil to prevail is for good men to do nothing’.

(vert. ‘Alles wat het kwade nodig heeft om te overwinnen, is dat de goede mensen niets doen’…!)

x
De EU-SCENHIR-groep, die feitelijk verantwoordelijk is voor onze lichamelijke veiligheid. Foto uit april 2013, bij de eerste samenkomst van deze 'club' gemaakt.
Dit zijn de mensen waar we het kennelijk NIET van moeten hebben…! Het is deze EU-SCENHIR-groep, die feitelijk verantwoordelijk is voor onze lichamelijke veiligheid. Foto uit april 2013, bij de eerste samenkomst van deze ‘club’ gemaakt.

x

x

Wetenschappelijke doofpot-operatie op Europees niveau -

x

Klacht ‘Beperk de Straling’ en 39 andere NGO’s bij EU-Ombudsman

x
2015 © Beperkdestraling.org/deze uitvoering WanttoKnow.nl/.be (iemfa.org -)
x
De SCENIHR is het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ van de Europese Commissie dat op regelmatige basis de Europese stralingsnormen evalueert en rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten van de SCENIHR.
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè? Een screenshot uit het programma ‘Zembla’ van de VARA.
Onlangs bracht de SCENIHR opnieuw een rapport uit volgens de vaste traditie: een rapport waarin de vele studies die wijzen op schadelijke effecten onder de mat worden geveegd en eenvoudigweg niet worden vermeld. Dat gebeurde onder meer met een aantal belangrijke recente studies, o.a. het wetenschappelijk rapport van Lennart Hardell, die op basis van gegevens over een langere periode een onweerlegbare link aantonen tussen gsm-gebruik en hersentumoren. In een klachtaan de Europese ombudsman en de Europese Commissie kaarten meer dan 39 stralingsorganisaties de onevenwichtige samenstelling en ontransparante werkwijze van de SCENIHR aan.
In de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. Echter, de samenstelling van de SCENIHR is hier geen goede weerspiegeling van: het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die een vooringenomen positie innemen over de onschadelijkheid van EM-straling.
Bovendien is er de vaststelling dat vele van de SCENIHR-experten rechtstreekse banden hebben met de telecom- en elektrische industrie. Zo is de voorzitter van deze SCENIHR-werkgroep rond straling, Theodoros Samaras, sinds 2013 en een ex-consultant voor Vodafone..! En zo is Anssi Auvinnen, een Finse wetenschapper wiens onderzoek al regelmatig gefinancierd werd door het Mobile Manufacturers Forum, een belangengroepering van de grootste telecomfabrikanten.
Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.
In tegenstelling tot dit SCENIHR-commissie, gaat het ‘Europese Milieu Agentschap’ veel verder met haar waarschuwingen voor Elektro-magnetische Straling, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen. Maar voor het vorig jaar opgerichte SCENIHR valt het allemaal mee…! Niet dus.
Wij van WC-eend raden WC-eend aan..
De meeste SCENIHR-wetenschappers zijn ook lid van hetICNIRP, een zeer controversiële organisatie die tegen alle wetenschappelijke bewijzen in volhoudt dat straling enkel thermische effecten heeft (opwarming). Over de hele wereld zijn nationale blootstellingsnormen gebaseerd op de ICNIRP-normen, die louter kijken naar korte termijneffecten (6 minuten blootstelling) en geen enkele rekening houden met lange termijneffecten zoals kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. De gesloten structuur van het ICNIRP (lidmaatschap enkel na privé uitnodiging) en het roekeloos pleiten tégen een betere bescherming van de bevolking, maakten reeds lang duidelijk dat ICNIRP een ‘front group’ is, een stroman-organisatie die in de eerste plaats de belangen van de telecombedrijven behartigt.
Bij de voorbereiding van de SCENIHR-rapporten is er ook steeds een publieke consultatie, waarbij men reacties kan insturen. De vele ingestuurde reacties van wetenschappers die kritiek leveren op de SCENIHR-analyse lijken steevast in het ijle te verdwijnen. De consultatieprocedure is niet meer dan ‘window dressing’, ‘doen alsof’ men burgers en de bredere wetenschappelijke wereld bij het proces betrekt. De ingestuurde informatie wordt echter volledig genegeerd.  Daarom is een nieuwe, evenwichtige evaluatie is dringend nodig. We mogen de volksgezondheid niet in gevaar brengen door beleidsbeslissingen gebaseerd op onvolledige en vertekende data.
De eisen en suggesties van de 40 NGO’s..!
Gezien de grote invloed van de SCENIHR-rapporten op het gezondheidsbeleid en blootstellingsnormen, en in het licht van de recente aanbeveling van de Europese Ombudsman om evenwichtigere en transparantere expertgroepen samen te stellen, dienen de betrokken NGO’s samen een klacht in bij de Ombudsman en de Europese Commissie. Zo lang evaluaties en rapporten niet evenwichtig, onpartijdig en objectief worden opgesteld krijgen Europese burgers en beleidsmakers geen correcte informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling.
De werkgroep, waaronder ‘beperkdestraling.org’ vraagt daarom:
  1. Een onderzoek door de Europese Ombudsman naar de aanstelling en samenstelling van de SCENIHR stuur- en werkgroepen, inclusief vragen over pluralisme, transparantie, invloed van bedrijfsbelangen, NGO deelname en integratie van suggesties uit de publieke raadpleging.
  2. Nietigverklaring van het SCENIHR-rapport over gezondheidsrisico’s van EM straling.
  3. De aanstelling, door een onafhankelijke stuurgroep, van een nieuwe, evenwichtige, transparante expertengroep met vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke standpunten en zonder belangenvermenging.
  4. Een nieuw evenwichtige en onafhankelijke evaluatie.
  5. De oprichting van een permanent stakeholdercomité bij de DG Health and Food Safety (Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid), waarin de NGO-standpunten aan de orde kunnen komen en een rol spelen in het beslissingsproces over het stralingsbeleid, – wetgeving, -onderzoek en de aanstelling van experten.
WanttoKnow
x
* * *
x
PDF van dit artikel.
PDF van persbericht van deze groep in het Engels: HIER
Open brief aan Europees Commissaris Dalli in 2011 (PDF/HIER
Bijlage achtergrond SCENIHR-members’ history (intellectual and financial bias) (pdf/HIER)
Bijlage SCENIHR 2015: a biased assessment of EMF health risks – the example of head tumours (HIER)
Comments on the RF fields epidemiology section (pdf/HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten