04-04-2015

Homeopathische Profylaxe; alternatief voor vaccinatie

Homeopathische Profylaxe; alternatief voor vaccinatie

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijk (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de  Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Het was de eerst keer dat een gewone  Australische universiteit een dergelijk onderwerp 
heeft geaccepteerd als wetenschappelijk onderzoek.

Dus, als u wilt voorkomen dat uw kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en u kiest er voor uw kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo’n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.
Een Engelstalige lijst van ervaringen met homeopathische profylaxe vindt u hier.
Hieronder volgt een vrije vertaling van de informatie die op de website Van Dr. Isaac Golden is terug te lezen in het Engels.
De feiten op een rij
De veiligheid van vaccinaties
Korte termijn: De meeste korte termijn reacties zijn redelijk mild, zoals slapeloosheid, schreeuwen, trillingen, huiduitslag, etc. Maar we weten ook dat mensen overlijden als gevolg van een vaccinatie of permanente hersenbeschadigingen oplopen. In een aantal landen (niet in Nederland) zijn door de overheid compensatiefondsen opgericht voor mensen met vaccinatieschade. In de VS bijvoorbeeld zijn er inmiddels vele honderden miljoenen dollars uitbetaald, maar ook in Groot Brittannië en Japan zijn al vele tientallen miljoenen uitgekeerd aan vaccinatieslachtoffers.
Lange termijn: Om relevante informatie te verzamelen over de veiligheid op lange termijn van vaccinaties is het noodzakelijk om data te verzamelen die voldoet aan de volgende criteria:
  • Onderzoek de gehele gezondheid van de deelnemers, kijk dus naast de fysieke gezondheid ook naar intelligentie, emotie, etc.
  • Vergelijk volledig gevaccineerde deelnemers met totaal niet gevaccineerde deelnemers (waarbij er op wordt gelet dat gedeeltelijk gevaccineerden, of wel deelnemers die slechts één of twee vaccinaties hebben gekregen, de resultaten niet vertroebelen).
  • Neem alleen geschikte deelnemers. Van kinderen jonger dan 4 jaar kan de chronische gezondheid niet goed worden beoordeeld.
Onderzoeken die voldoen aan deze criteria naar de veiligheid van vaccins zijn nog nooit uitgevoerd of de resultaten zijn niet gepubliceerd. De lange termijn veiligheid van vaccinaties is dus nooit wetenschappelijk onderzocht.
De veiligheid van homeopathische profylaxe (HP)
Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt door een proces van verdunnen en schudden. Dit wordt potentiëren genoemd. Als er wordt verdund in stappen van 1 op 100 (centimale verdunning) dan is volgens de wetmatigheid van Avogadro in de oplossing na de 12de stap (C 12) geen molecuul meer van de uitgangsstof in de oplossing aanwezig. Het is dus duidelijk dat homeopathische geneesmiddelen met een potentie van meer dan C 12 niet toxisch kunnen zijn. Dit is overigens voor tegenstanders van homeopathie de reden dat homeopathische geneesmiddelen niet kunnen werken.
Isaac Golden heeft voor zijn doctoraal studie Geneeskunde de lange termijn gezondheid van kinderen onderzocht die gevaccineerd zijn en die de homeopathische profylaxe (HP) hadden gekregen. Daarbij keek hij naar de groep kinderen die conventionele methoden van gezondheidsbevordering hadden gekregen en naar de groep die helemaal niets had gedaan om te voorkomen dat ze een infectieziekte konden oplopen. De HP groep was de gezondste groep gemeten op de lange termijn waarbij gekeken werd naar 5 ziekten. Waarmee wordt aangetoond dat het niet alleen niet giftig is maar ook energetisch veilig.
De effectiviteit van vaccinaties
De Australische overheid geeft jaarlijks het Australische immunisatiehandboek uit. Hierin rapporteert de overheid de getallen met betrekking tot vaccinatie in Australië.  Als we kijken naar de 9de editie over de bevindingen in 2008 dan zien we een effectiviteit van alle vaccinaties ligt tussen de 44 en 99 %, afhankelijk van de vaccinatie. Hierbij moet worden aangetekend dat deze getallen op zijn best afkomstig zijn uit klinische onderzoeken, waarbij we zien dat vaccins die hier hoog scoren veel minder effectief blijken bij plotselinge epidemieën.
De effectiviteit van homeopathische profylaxe
We hebben gezien dat homeopathische geneesmiddelen niet toxisch zijn, maar de vraag is natuurlijk hoe effectief ze zijn. Want een middel kan wel veilig zijn om te gebruiken, maar is zinloos als het niet werkt. Er zijn momenteel 4 soorten van bewijs beschikbaar.
1.    Historisch bewijs
Vaccinatie werd voor het eerst toegepast in 1796 en HP in 1798. Er is dus informatie van meer dan 200 jaar vastgelegd klinisch bewijs bekend uit de praktijk. De grondlegger van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann was de eerst die HP gebruikte bij epidemieën en het is naderhand toegepast door diverse meesters van de homeopathie. Echter veel van deze informatie is niet vastgelegd in statistische studies en geeft geen gradaties van effectiviteit. Het historische bewijs heeft zijn wetenschappelijke waarde, maar we zullen nu kijken naar de statistische onderzoeken.
2.    Epidemische studies
Er zijn een aantal Engelstalige onderzoeken gepubliceerd die de effectiviteit beschrijven van HP in epidemische omstandigheden. De meeste komen uit op een effectiviteit van rond de 90 %. Studies uit Zuid Amerika en India moeten nog worden vertaald. Het meest gedegen Engelstalige onderzoek is uitgevoerd door conventionele behandelaars en wetenschappers in Brazilië in 1998.
Het Braziliaanse experiment
In 1998 was er een uitbraak van een meningococcen hersenvliesontsteking in een regio in Brazilië. Veel artsen in Brazilië zijn ook homeopaat. Er was op dat moment geen vaccin beschikbaar. Een groep artsen die in deze regio werkzaam was gebruikte daarom het homeopathisch geneesmiddel (nosode) dat is gemaakt van de menigococcen om een groep van 65.826 kinderen te immuniseren. Een groep van 23.539 kinderen kreeg dit middel niet. De doktoren volgden beide groepen voor 12 maanden. De effectiviteit van de HP was 95 % na 6 maanden en 91 % na 12 maanden. Het was een compleet en statistisch nauwkeurig rapport en werd gepubliceerd in wetenschappelijk homeopathisch blad. (Mroninski C, Adriano E, Mattos G (2001) Meningococcinum: Its protective effect against meningococcal disease. Homoeopathic LinksWinter Vol 14(4); pp. 230-4))
3.  Lange termijn endemische studies
De research van Dr. Golden naar de lange termijn effecten van het gebruik van de HP-methode voor potentieel gevaarlijke infectieziekten die voorkomen in Australië, is verzameld vanaf 1986. Het is gepubliceerd in diverse boeken  en artikelen
Het onderzoek waarop Dr. Golden is gepromoveerd kan worden onderverdeeld in 2 delen
A. Een nationaal gezondheidsonderzoek.
Dit onderzoek bestudeerde 781 kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. Aan de hand van een door de ouders ingevulde vragenlijst werd van ieder kind het algemene immuunsysteem in kaart gebracht door te kijken naar de mate waarin ziekten voorkwamen als astma, chronisch eczeem, chronische oorontsteking, allergieën en gedragsproblemen. Dit werd vergeleken met de maatregelen die het kind gebruikte voor het voorkomen van ziektes, waaronder vaccinatie, homeopathie, algemene constitutie behandeling, geen enkel methode of een combinatie van de genoemde methoden. De relatieve veiligheid en effectiviteit van de diverse immunisatie methoden werd dan berekend.
B.  Een 20 jaar omvattende klinische studie.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de antwoorden van de ouders wiens kinderen zijn 5 jaar durende HP-programma volgden voor ziektepreventie van 1985 tot 2004. Er werden 2342 responsformulieren verzameld, die ieder 1 jaar van het leven van het kind besloeg. De effectiviteit en veiligheid van het homeopathische alternatief voor vaccinaties werd volledig doorgesproken en de commentaren van de ouders werden gerapporteerd. De effectiviteit werd vastgesteld op 90,4 %. Gebruikmakend van nationale cijfers over het voorkomen van ziekten kan worden gesteld dat de effectiviteit van HP voor kinkhoest is 86,2 %, voor mazelen 90,0 % en voor de bof 91,6 %.
Het doel van het onderzoek is drieledig:
  1. Ouders objectieve gegevens te kunnen geven waarop ze een lastige beslissing kunnen nemen over de gezondheid van hun kind:
    hoe er voor te zorgen dat het kind immuun wordt tegen potentieel gevaarlijke infectieziekten.
  2.  Behandelaars van objectieve gegevens te voorzien waarop zij hun advies kunnen baseren.
  3. De overheid onderzoeksresultaten te laten zien die aantonen dat vaccinatie niet de enige valide oplossing is om beoogde infectieziekten te bestrijden. In zijn doctoraalscriptie komt Dr. Golden tot de conclusie dat de beste oplossing zou zijn om ouders te wijzen op de keuzemogelijkheid voor vaccinatie of HP. Hij toont aan dat deze vrije keuzemogelijkheid zou leiden tot een hogere bescherming tegen de beoogde infectieziekte door een verbeterd kudde-effect. Het zou het voorkomen van bepaalde chronische ziekten verminderen, zoals astma en eczeem, net zoals gedragsproblemen die worden geassocieerd met vaccinatie.
Het is belangrijk om vast te stellen dat een enkel onderzoek op zich nooit afdoende bewijs kan opleveren. Maar de diverse individuele en onafhankelijke onderzoeken te samen, die beschikbaar zijn voor onderzoekers, zodat de consistentie kan worden nagegaan, kunnen wel voldoende bewijs leveren. Dat is waarom het werk van Dr. Golden relevant is. Zijn werk en dat van anderen toont aan dat al de verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van HP uitkomen op zo’n 90 %.
4.     Regionale en nationale ervaringen
De meeste onderzoeken zijn beperkt van omvang gebleven, maar sinds 2007 hebben we bewijs met betrekking tot het gebruik van HP uit een onderzoek waarbij miljoenen inwoners van Cuba zijn betrokken. Vanwege het 50 jaar durende Amerikaanse handelsembargo moest Cuba het medisch onderwijs en de ontwikkeling van medicijnen zelf organiseren. Momenteel wijzen de cijfers uit dat de kindersterfte in Cuba lager ligt dan in de USA. Een knappe prestatie voor een land dat zoveel armer is dan de USA. Het Cubaanse Finlay instituut is een bij de WHO geregistreerde fabrikant van vaccins en levert aan landen in Zuid Amerika en Afrika. Degenen die de hieronder beschreven HP hebben toegepast waren geen homeopaten, maar reguliere wetenschappers en artsen.
Het Cubaanse Experiment
In oktober en november 2007 werden 3 provincies in het oosten van Cuba getroffen door hevige regen, die leidde tot wijdverspreide overstromingen en zware schade toebracht aan de riolering. Het risico van besmetting met de leptospirose bacterie, die onder meer wordt verspreid door ratten, groeide enorm. De infectie met deze bacterie leidt bijvoorbeeld tot de ziekte van Weil. Ongeveer 2 miljoen mensen werden bloot gesteld aan potentieel besmet water. Het Finlay instituut heeft volgens de internationale kwaliteitsstandaard van de 4 voorkomende bacterievormen, het homeopathische middel Leptospira C 200 gemaakt. Een multidisciplinair team heeft in de besmette regio de miljoenen mensen voorzien van het homeopathische geneesmiddel. De gecoördineerde actie met de bestaande gezondheidsorganisatie maakte deze preventiebehandeling mogelijk voor 2,2 miljoen mensen. Ieder van hen kreeg met een tussenpose van 7 tot 9 dagen 2 doses. Het dekkingspercentage lag op 95 % van de bevolking in de 3 provincies die het meest werden bedreigd.
De epidemiologische beoordeling van de cijfers na de ingreep toonde een spectaculaire daling aan van het aantal ziektegevallen en van de slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen is niemand overleden. Het aantal mensen dat de ziekte heeft gekregen bleef onder de verwachtte norm die was gebaseerd op voorgaande jaren. In 2008 werden nog eens 4,5 miljoen doses verstrekt nadat orkaan Ike de regio had getroffen. De potentie was nu 10M. In de betroffen gebieden is op zorgvuldige epidemiologische manier gekeken naar de resultaten. De gepubliceerde resultaten laten zien dat het voorkomen van de ziekte onveranderd was in de 3 betreffende gebieden, de 3 gebieden die het zwaarst waren getroffen door de schade als gevolg van de orkanen. In de overige provincies waar het HP-programma niet was toegepast, was daarentegen het percentage ziektegevallen significant gestegen. Het experiment toonde overduidelijk de effectiviteit van de HP-methode aan. Voor de Cubaanse overheid was het succes van de HP-methode aanleiding om in 2009/2010 het Finlay instituut opdracht te geven om alle 9,8 miljoen inwoners op homeopathische wijze te immuniseren tegen de Mexicaanse griep. Meer gegevens uit Cuba over leptospirosis wordt binnenkort verwacht, evenals de resultaten van hun nieuwe HP-programma tegen dengue (knokkelkoorts), waartegen geen vaccin bestaat.
Het immunisatieprogramma dat wordt uitgevoerd door het Finlay instituut kost rond de $ 400.000,- US. Om de gehele Australische bevolking homeopathisch te immuniseren tegen alle voorkomende infectieziekten zou ongeveer $ 10 miljoen kosten. In 2009 heeft de Australische regering $ 200 miljoen uit gegeven aan vaccins (die niet werden gebruikt) tegen de Mexicaanse griep. Het grootste deel van dit bedrag had kunnen worden bespaard als gebruik zou zijn gemaakt van de HP-methode. Dezelfde berekening zou kunnen worden gemaakt voor de vele vaccinaties uit het reguliere vaccinatieschema. Bovendien is de homeopathische optie niet toxisch en voorkomt de risico’s van slecht geteste vaccins. Uit publicaties van de Amerikaanse overheid weten we dat het Mexicaanse griepvaccin in de USA mensen het leven heeft gekost en honderden permanent heeft beschadigd, waardoor er miljoenen aan compensatie is uitbetaald.
Conclusie
U heeft nu de beschikking over veel informatie die u hopelijk ondersteunt bij het maken van een afgewogen oordeel over de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties en van de homeopathische profylaxe-methode. In zijn boek Vaccination & Homœoprophylaxis: A Review of Risks and Alternatives zijn alle referenties van de hier genoemde onderzoeken en publicaties te na te zien. Daarnaast is zijn gehele methode beschreven in The Complete Practitioner’s Manual of Homœoprophylaxis.

martindemunck.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten