11-02-2016

Natriumbicarbonaat ofwel Baking Soda, Sodium bicarbonate or Baking SodaNatriumbicarbonaat ofwel Baking Soda

Natuurlijke stof
Natriumbicarbonaat is een hele natuurlijke stof, want de grondstof is steenzout. Door een bepaald proces (elektrolyse) ontstaat natriumcarbonaat. Uiteindelijk wordt natriumbicarbonaat gevormd door koolzuurgas (CO2) door een oplossing van natriumcarbonaat te leiden.


Toepassingen
Uit een aantal genoemde namen is de toepassing al een beetje af te leiden. Natriumbicarbonaat wordt o.a. gebruikt als rijsmiddel (bakpoeder in koekjes, crackers), zuurteregelaar, stabilisator en binnen de medische wereld als middel tegen overtollig maagzuur. De werking als rijsmiddel berust op het feit dat bij verhitting (boven de 50 graden Celsius) koolzuurgas (CO2) vrij komt. Dit koolzuurgas geeft het rijzende effect. Ook komt er koolzuurgas vrij wanneer er een zuur aanwezig is (bij minimaal 20 graden).

Baking soda kun je ook in heel kleine hoeveelheden toevoegen tijdens het fermentatieproces van je waterkefir (je kunt ook keltisch zeezout hiervoor gebruiken).

Verder kun je baking soda gebruiken bij het tanden poetsen, wassen van haar of je lichaam, en wassen van je kleding.

Ontzuren met Natriumbicarbonaat
De functie van de nieren is de afvalstoffen te verwijderen en het bloed te zuiveren. Ze houden de hoeveelheid vocht in het lichaam constant. Een andere functie van de nieren is het aanmaken van hormonen die belangrijk zijn voor de bloeddruk, het kalkgehalte in de botten en de productie van rode bloedlichaampjes.Nog een belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van een goede zuren en base balans (pH waarde). Als de nieren en longen de aanwezige zuren niet goed kunnen verwerken door een te hoog aanbod wordt calcium aan de botten onttrokken om het teveel te neutraliseren.

Dit is een noodmaatregel van het lichaam die bij een langdurige verzuring leidt tot botontkalking.

Er zijn veel ziektes die in verband worden gebracht met een te hoge zuurgraad in ons lichaam. Onder andere reuma, spit, osteoporose, onvruchtbaarheid, kanker, depressie, neerslachtigheid, slapeloosheid, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en nog veel meer.

Een zuur-base onbalans tast ook het immuunsysteem aan waardoor als gevolg van een verzwakte afweer chronische infecties ontstaan zoals sinusitis, bronchitis, candidiasis, infecties aan de urinewegen (met nierschade tot gevolg), virale infecties zoals het Epstein Barr virus en toxoplasmosis.

Een goede behandeling van deze aandoeningen zou moeten beginnen met het herstellen van de zuur-base balans. Door een aanpassing van het dieet treedt vaak al na enkele maanden verbetering op. Normaal gesproken hebben de lichaamsweefsels 2-5 jaar nodig om een perfecte balans te bereiken.

Natriumbicarbonaat ondersteunt een gezonde functie van de nieren. De nieren regelen de pH (zuur en base niveau's) van het bloed en regelen indirect de pH van de lichaamsweefsels. Als het water zuur is (waarde kleiner dan 6) kan de pH gecorrigeerd worden tot 7.2-7.5 door natriumbicarbonaat toe te voegen. Als het water basisch is (waarde meer dan 8,2) kan de pH-waarde verlaagd worden tot de genoemde waarde door enkele druppels azijn toe te voegen.

Door de opstapeling van gifstoffen zal het bloed ook gaan verzuren. Hiertoe zal de arts vaak natriumbicarbonaat voorschrijven, onder vorm van gelules die de apotheker aanmaakt. Een dagelijkse dosis zuiveringszout (natriumbicarbonaat) remt achteruitgang nieren met 65%. Een dagelijkse dosis natriumbicarbonaat vertraagt de afname van de nieren functie bij mensen met een chronische nierziekte. Dit wordt gerapporteerd in een studie in the Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Deze goedkope en simpele strategie verbetert tevens de voedingsstatus van de patiënt en heeft de potentie van een aanmerkelijke verbetering van de leefkwaliteit. Na dagelijks gebruik van natriumbicarbonaat door nierpatiënten werd de achteruitgang teruggebracht naar waardes die normaal zijn voor de betreffende leeftijdscategorie.

Dosering natriumbicarbonaat ten behoeve van ontzuring
Los een halve theelepel natriumbicarbonaat op in een glas (warm) water.

Gebruik voor de dosering je gezond verstand. Overdosering merk je bijvoorbeeld aan een gevoelige maag of de neiging tot diarree (dat is mijn persoonlijke ervaring en dat kan voor iedereen anders zijn: probeer het dus ook gewoon uit). Je kunt baking soda het best als 'kuur' gebruiken. Daarna de dosering afbouwen en niet dagelijks toepassen.


Samenstelling Natriumbicarbonaat in poedervorm
Natriumbicarbonaat is een base, een stof die de zuurgraad in het bloed kan verlagen. (In chemische taal: de pH kan verhogen). Het lichaam regelt normaal met bicarbonaat de zuurgraad van het bloed. Tijdens ana�robe inspanningen is dat effect duidelijker te zien met grote hoeveelheden van de stof. Het dan gevormde melkzuur kan
sneller geneutraliseerd worden. Melkzuur wordt sneller geneutraliseerd, waardoor ana�robe inspanningen langer volgehouden worden. Het inspanningsvermogen neemt toe. Teveel melkzuur in het bloed blokkeert een inspanning.

Ongewenste effecten
Natriumbicarbonaat bevat per gram 0,274 gram natrium. 22,5 gram natriumbicarbonaat bevat 6,2 gram natrium, ongeveer gelijk aan 9,6 gram keukenzout. Ruim meer dan een gemiddeld (te hoge) dagelijkse inname van een Nederlander. Natriumbicarbonaat veroorzaakt bij 50% van de gebruikers diarree.

De vaak geconstateerde maag/darmstoornissen: misselijkheid, gasvorming, druk in de buikstreek, buikpijn en diarree worden voor een deel veroorzaakt door vorming van koolzuurgas. Het zuur/base-evenwicht in het lichaam is tijdelijk verstoord. Bij hoge doses kan dat leiden tot te sterke verlaging van de zuurgraad van het bloed (metabole alkalose). Aanhoudende spierkrampen en hartritmestoornissen kunnen het gevolg zijn.

Niet combineren met grote hoeveelheden calcium (melk, calciumzouten in tabletten, enz.).
Langdurig verlagen van de zuurgraad kan leiden tot fosfaatstenen in de urinewegen.


Behandeling van kanker met natriumbicarbonaat
Op basis van de tot nu toe genoemde overwegingen lijkt een logische oplossing voor het kankerprobleem voort te komen uit de wereld der schimmels, waartegen op dit moment geen nuttig middel bestaat behalve, naar mijn mening, natriumbicarbonaat. De middelen tegen schimmel die nu in de handel zijn, zijn namelijk niet geschikt om in de massa’s door te dringen (misschien met uitzondering van de eerste toedieningen van azol-antimycotica of van amfotericine B via parenterale toediening), omdat deze zijn ontwikkeld om slechts te werken op een gelaagd niveau van het epitheliale type. Ze kunnen dus geen invloed uitoefenen op grote myceliumaggregaten die voor het merendeel worden gemaskeerd door de bindweefselreactie die ze probeert te bedwingen.

Bovendien zijn schimmels in staat om snel hun eigen genetische structuur te muteren. Na een eerste fase van gevoeligheid voor antimycotica kunnen ze deze binnen korte tijd codificeren en metaboliseren zonder er verder schadelijke invloed van te ondervinden; paradoxaal genoeg kunnen ze zelfs profiteren van de grote toxische kracht ervan ten opzichte van het organisme.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het invasieve prostaatcarcinoom met bekkenstijfheid, waarbij een behandeling met antimycotica wordt uitgevoerd die, vooral in de eerste fase van toediening, erg effectief is op symptomatologisch vlak, maar in de loop der tijd zijn doeltreffendheid steeds meer verliest.

Natriumbicarbonaat beschikt daarentegen over een zeer grote verspreidbaarheid en heeft niet de structurele complexiteit die schimmels gemakkelijk kunnen codificeren. Het behoudt lange tijd het eigen vermogen van penetratie in de massa’s, ook en vooral vanwege de snelheid waarmee het deze uiteen doet vallen zodat ze zich er niet zodanig aan kunnen aanpassen dat ze zich ertegen kunnen beschermen. Bij een behandeling met bicarbonaat moet dus meteen worden begonnen met hoge doseringen, op constante wijze, in cycli en zonder onderbreking met een vernietigende werking die van begin tot einde zonder onderbreking plaats dient te vinden gedurende ten minste 7 tot 8 dagen voor een eerste cyclus. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat een massa van 2 tot 4 centimeter consistent kleiner begint te worden vanaf de derde tot vierde dag en vanaf de vierde tot vijfde dag bezwijkt.

Doorgaans ligt de maximale dosering die in één sessie kan worden gebruikt rond 500 cc natriumbicarbonaatoplossing van 5%, waarbij de dosis met 20% kan worden verhoogd of verlaagd al naar gelang de lijvigheid van de te behandelen persoon en bij aanwezigheid van meervoudige haarden waarover een grotere hoeveelheid zouten moet worden verdeeld.
Hierbij moet worden benadrukt dat de aangegeven doses, omdat ze onschadelijk zijn, eveneens zonder problemen al ruim 30 jaar lang gebruikt worden voor een groot aantal andere aandoeningen, zoals:

1. Ernstige diabetische keto-acidose.
2. Cardio-pulmonale reanimatie
3. Zwangerschap
4. Hemodialyse
5. Peritoneale dialyse
6. Farmacologische toxicose
7. Hepatopathie
8. Vaatchirurgische ingrepen

Bron: Dr. T. Simoncini (oncoloog)


Blog van Henk Trentelman: Dr. Tullio Simoncini en 'Kanker is een Schimmel'. Welkom op dit weblog met info over natriumbicarbonaat en andere revolutionaire behandelingen van kanker. Ter ondersteuning hiervan zal de 'Werkgroep Welzijn Kankerpatienten' ( W.W.K.) zich voortaan manifesteren. Wij zullen deze website regelmatig voorzien van nieuwe informatie als de actualiteit daartoe aanleiding geeft.
                                                 ----------------------------------------------


Sodium bicarbonate or Baking Soda

natural substance
Sodium bicarbonate is an all natural substance, because the raw material is rock salt. By a particular process (electrolysis) occurs sodium carbonate. Eventually, sodium bicarbonate is formed due to carbon dioxide (CO2) by passing a solution of sodium carbonate.


applications
From a number of names mentioned is the application to manage all down a bit. Sodium bicarbonate is used inter alia as a leavening agent (baking powder biscuits, crackers), acidity regulator, stabilizer and in the medical community as a remedy for excess stomach acid. The operation as a leavening agent is based on the fact that, when heated (over 50 degrees Celsius), carbon dioxide (CO2) is released. This gives the carbon dioxide gas rising effect. Also, carbon dioxide gas is released when an acid is present (at least 20 degrees Celsius).

Baking soda can also add very small amounts during the fermentation process of your Waterkefir (you can also use celtic sea salt above).

You can also use baking soda to brush your teeth, wash your hair or body, and wash your clothes.

Through the website baking-soda.nl you can find other applications in the kitchen, nursing, health ...


Acidify with Sodium Bicarbonate
The function of the kidneys is to remove wastes and purify the blood. They keep the amount of fluid in the body constant. Another function of the kidneys is the formation of hormones which are important for the blood pressure, the calcium content in the bones and the production of red blood cells.

Another important function of the kidneys is to maintain a good acid and base balance (pH value). If the kidneys, and lungs can not properly process the acids present by a too high supply is calcium from the bones in order to neutralize the excess.

This is an emergency measure by the body during long-term acidification leads to osteoporosis.

There are many diseases which are associated with a too high acidity in our body. Among other rheumatism, lumbago, osteoporosis, infertility, cancer, depression, depression, insomnia, fibromyalgia, chronic fatigue and more.

An acid-base imbalance also affects the immune system so that as a result of a weakened immune system, such as chronic infections arise sinusitis, bronchitis, candidiasis, urinary tract infections (with kidney damage), viral infections such as Epstein Barr virus, and toxoplasmosis.

Proper treatment of these conditions would have to begin with the restoration of the acid-base balance. By adjusting the diet often leads to recovery after a few months. Normally, the body tissues require 2-5 years in order to achieve a perfect balance.

Sodium bicarbonate supports a healthy function of the kidneys. The kidneys adjust the pH (acid and base levels) of the blood and regulate, indirectly, the pH of the body tissues. If the water is acid (value smaller than 6), the pH can be corrected to 7.2-7.5 by adding sodium bicarbonate. When the water is alkaline (value more than 8.2), the pH-value will be reduced to the above-mentioned value can be done by adding a few drops of vinegar.

By the accumulation of toxins the blood will go sour too. To this end, the doctor will often prescribe sodium bicarbonate in the form of capsules that creates the pharmacist. A daily dose of baking soda (sodium bicarbonate) inhibits deterioration kidneys by 65%. A daily dose of sodium bicarbonate slows the decrease of the kidney function in people with chronic kidney disease. This is reported in a study in the Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

This cheap and simple strategy also improves the nutritional status of the patient and has the potential for a substantial improvement in the quality of life. After daily use of sodium bicarbonate, the decline was reduced by kidney patients for values ​​that are normal for that age group.

Dosage sodium bicarbonate for the purpose of deacidification
Dissolve a half teaspoon of sodium bicarbonate in a glass of (hot) water.

For the dosage your sanity. Overdose example, mark a sensitive stomach or the tendency to diarrhea (which is my personal experience and that can be for anyone else: so try simply out). You can use baking soda as the best "cure". Then reduce the dose and not to apply daily.


Composition Sodium bicarbonate in powder form
Sodium bicarbonate is a base, a substance which can reduce the acidity in the blood. (In chemical language: can raise pH). The body regulates normal bicarbonate with the acidity of the blood. During anaerobic efforts is to see this effect clearly with large amounts of the substance. The lactic acid formed can then
quickly neutralized. Lactic acid is neutralized quickly, making anaerobic efforts be sustained longer. Exercise capacity increases. Too much lactic acid in the blood blocks an effort.

Unwanted effects
Sodium per gram of 0.274 grams of sodium. 22.5 grams of sodium bicarbonate containing 6.2 grams of sodium, approximately equal to 9.6 grams of salt. Well above average (too high) daily intake of a Dutchman. Sodium bicarbonate caused in 50% of the users diarrhea.

The often observed stomach / intestinal disorders: nausea, gas, pressure in the abdomen, abdominal pain and diarrhea are partly caused by formation of carbon dioxide. The acid / base balance in the body is momentarily disrupted. At high doses it can cause excessive lowering of the acidity of the blood (metabolic alkalosis). Sustained muscle cramps and cardiac arrhythmias may result.

Do not combine with large amounts of calcium (milk, calcium salts in tablets, etc.).
Long-term lowering of the acidity may lead to phosphate stones in the urinary tract.


Cancer treatment with sodium bicarbonate
Based on the considerations mentioned so far seems to stem a logical solution to the cancer problem in the world of fungi, which currently do not exist except useful means, in my opinion, sodium bicarbonate. The means to mold that are now on the market, are in fact not suitable to penetrate in the masses (perhaps with the exception of the first infusions of azole antifungals or of amphotericin B via parenteral administration), because these have been developed only to works on a layered level of the epithelial type. so they can not influence large myceliumaggregaten masked for the most part by the fibrous tissue which she tries to tame.

Moreover, fungi able to quickly mutate their own genetic structure. After an initial phase of sensitivity to antifungal agents they may codify this within a short time and without further metabolize harmful influence of to suffer; paradoxically, they can even take advantage of its high toxic effect with respect to the organism.
This occurs, for example, is carried out in the invasive carcinoma of the prostate with pelvic stiffness, wherein a treatment with antifungal drugs, which, especially in the initial stage of administration, it is very effective on symptomatologically plane, but its effectiveness loses more and more in the course of time.

Sodium bicarbonate contrast, has a very high spreadability and does not have the structural complexity that can easily codify fungi. The long retains the equity of penetration into the masses, and particularly due to the speed at which it dissolves so that they are not able to adapt so that they can protect it. When a treatment with bicarbonate must therefore be immediately started with high doses, on a constant manner, in cycles, and without interruption, with a devastating effect which from start to finish without a break should take place for at least 7 to 8 days prior to a first cycle. It should be kept in mind that a mass of 2 to 4 centimeters begins to consistently smaller from the third to fourth day and collapses from the fourth to fifth day.

Normally, the maximum dosage which in a single session may be used around 500 cc of sodium bicarbonate 5%, whereby the dose can be increased by 20% or lowered depending on the thickness of the subject to be treated and in the presence of multiple foci over which a larger quantity of salts to be distributed.
It should be emphasized that the doses indicated, because they are harmless, also be used continuously for more than 30 years without any problems for many other conditions, including:

1. Severe diabetic ketoacidosis.
2. Cardio-pulmonary resuscitation
3. Pregnancy
4. Hemodialysis
5. Peritoneal Dialysis
6. Pharmacological toxicosis
7. hepatopathy
8. Vascular Surgery

Source: Dr. T. Simoncini (oncologist)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten