03-06-2015

God is Geen Religie, God is Geen Illusie

Illustratie van Luuk Barink
God is een woord dat door veel mensen gemeden wordt. We gebruiken liever woorden zoals "de Bron", "Liefde" of "AL". Dit heeft te maken met de weerstand tegen religie die steeds gevoeld wordt bij het woord God. De religie, welke religie dan ook, die een Goeroe bovenaan zet en die de mannelijke energie en vrouwelijke energie op verschillende niveaus plaatst. 
Het beseffen dat religies meer kapot hebben gemaakt dan opgebouwd, is een groter wordend bewustzijn en men wil zich hiervan distantiëren.
Maar juist nu, in deze tijd, waarin de sluiers opgeheven worden is het goed om God weer helemaal te herinneren zoals het er in de zuiverste zin IS.
God is geen enkele religie maar God is ook geen illusie!
God kent geen Goeroe.
Of het nu gaat om de Dalai Lama of de Paus elke religie kent een goeroe. Er lijkt een groot verschil te zitten tussen bijvoorbeeld het Hindoeïsme en de Islam. Echter de enige verschillen binnen deze religies zijn de bewustzijnsverschillen. Net zoals wij, mensen, wakker worden in de lagere dimensies om richting het licht te groeien en een groter bewustzijn te krijgen, zo zie je ook dat er binnen de religies een ontwakingsproces is. Aan de zwaarte van een religie kun je het bewustzijnsniveau herkennen. God is niet zwaar, God is licht!
Sommige religies zijn lichter dan anderen. Iedere keer wordt echter dezelfde frequentie (de rode draad) aangeraakt. En deze frequentie is dat God straft en dat God buiten ons te vinden is. En iedere keer weer zet een religie ons op het spoor verder van God af in plaats van het vinden van God binnenin ons Zelf, het spoor naar God toe.
Bij elke religie spelen (spirituele) ego's een rol en komt er nog ongelijkheid voor. 
God is niet te vinden in een religie. God is alleen te vinden binnenin ons Zelf, door het opnieuw laten stromen van het Goddelijke licht via het Gouden Koord en onze eigen Godsvonk weer te laten stralen.


En natuurlijk zijn er leraren die een wijsheid bezitten waar anderen van kunnen leren. Het verschil met een Goeroe is dat het bij leraren altijd om een uitwisseling gaat. Een zuivere leraar zet zichzelf nooit boven een leerling maar doet juist zijn uiterste best om gelijkwaardigheid na te streven. Pas wanneer een leraar dit helder heeft spreken we van een Meester. Iedere uitwisseling tussen een leerling en een Meester is een gelijkwaardige uitwisseling. En altijd leert ook de Meester hier weer van. We zijn immers nooit uitgeleerd.
We zijn allemaal vonken die van God afkomstig zijn. Wij, met zijn allen, zijn oorspronkelijk één. Maar wat houdt dat één zijn nu eigenlijk precies in? Het is vaak moeilijk om dit in woorden uit te drukken, omdat we vanuit de verbinding met ons Hogere Zelf voelen wat klopt en dit willen vertalen in menselijke woorden. En het zijn juist deze menselijke woorden die tekort schieten, wanneer het gaat om het uitleggen van God.
De prachtige Godsvonken daalden bewust af om verschillende redenen. De belangrijkste reden was om op deze manier te ervaren hoe het zou zijn om langzaam bedekt te worden met de sluiers van vergetelheid en alleen door dit Zelf te ervaren kon er vanuit collectief onbewuste liefde de individuele en daarna de collectief bewuste liefde ontstaan.
Vanuit God daalden we af door de verschillende dimensies naar de laagste dimensies. Om alles te ervaren, alles te vergeten, alles ook weer langzaam te herinneren. En bij het afdalen kwam er per dimensie een dichtere sluier over ons heen. Het was ook niet mogelijk om in de diepste lagen af te dalen met het Totale Zelf want dan zouden we "doorbranden". 
Als we het ons visualiseren dan zien we vanuit God een lijn lopen door de verschillende dimensies heen, de werelden van (in willekeurige volgorde) de Elohims, Aartsengelen, Engelen, Opgestegen meesters, Natuurwezens, het Dierenrijk, het Plantenrijk, de Mineralen en de tweelingverbindingen. En we zakten steeds verder tot er nog maar een deeltje overbleef: De Ziel.
De Ziel heeft vele levens op aarde geleefd om in de zwaarste verdichting ervaringen op te doen. (1)
De verbinding met God bleef altijd via het Gouden Koord.
Ook al was het licht niet meer te voelen, omdat er teveel sluiers overheen zaten. Dit lichtje zat altijd nog in ons. Het was lange tijd niet te zien maar het was er wel. 
En door alle lagen heen was er naast dit lichtje een Gouden Koord die de verbinding met God in stand hield. Het Gouden Koord zat, vergelijkbaar met een navelstreng in de fysieke wereld, aan ons vast. Het was lange tijd niet te zien of te voelen. Er zaten blokkades (code's) op, zodat het gouden licht er niet doorheen kon.
Voel eens bij jezelf: Zit er ter hoogte van je hartchakra op je rug een pijnplek? Dan kan het heel goed zijn dat jouw Gouden Koord in beweging komt.
Het is te vergelijken met de menselijke navelstreng maar het energetische Gouden Koord zit ter hoogte van het hartchakra.
Wanneer we naar de verticale lijn vanaf God door de verschillende dimensies heen kijken zien we in eerste instantie nog de Hogere dimensies waar we de verbinding met ons Hogere Zelf voelden. Tijdens het zakken door de dimensies splitsten we ons op in nog meer verschillende vonken (het afscheid nemen van onze tweelingdelen). En naarmate we verder zakten gingen we steeds meer eenzaamheid ervaren. Tot we bij de lagere dimensies aankwamen en ons Zelf helemaal vergaten. Het contact met onze Godsvonk kwijt raakten. Het Gouden Koord geblokkeerd werd. Heel diep daalden we af. We hebben daderstukken ervaren, daarnaast ook het slachtofferschap ervaren. (2)
Onze ziel, het deel dat alleen maar op aarde kon incarneren in de lagere dimensies, werd gevangen genomen. (1)
En dit zou eindeloos doorgegaan zijn tot Gaia definitief vernietigd zou zijn.
Echter er kwam van alle kanten hulp om onze lichtjes weer op te laten lichten en Gaia te redden.
Er kwam hulp van buitenaf, van de begeleiders uit de lichtwereld. Ook was er een grote groep lichtvonken die speciaal voor deze taak afdaalden naar Gaia. Ze werden ook versluierd maar raakten niet zozeer verstrikt in het wiel van Karma dat ze hun eigen lichtvonk vergaten. Hierdoor konden ze het licht verankeren op Gaia, waardoor er een nieuwe energie ontstond en anderen langzaam begonnen te ontwaken.
De samenwerking die vanuit de lichtwereld kwam is gelukt! Het licht is nu alweer zo sterk aanwezig dat Gaia zal overleven!
En langzaam klimmen we weer omhoog. Ons lagere Zelf meenemend naar de Hogere lagen. En tijdens dit klimmen wordt alles uitgewerkt, inzichten verkregen, lessen geleerd. Allemaal om het Goddelijke bewustzijn te dienen.
En nu in deze tijd zijn we op het punt beland, waarop we het Lagere Zelf geïntegreerd hebben in het Hogere Zelf. En ook nu ervaren we langzamerhand weer dat het licht door het Gouden Koord onze energiesystemen binnenstroomt om te helpen de balans verder te herstellen. Al onze Zelven inclusief het Goddelijke Zelf zorgt voor een perfecte balans. En dit in een menselijk lichaam te mogen ervaren is nu nog niet in een menselijke taal uit te drukken.
Deze liefde van God, het Goddelijke Zelf wordt weer vermengd met ons Ware Zelf (Hogere en Lagere Zelf samen) om zo het Totale Zelf te Zijn.
De code's die op het Gouden Koord zijn geplaatst kunnen zeer hardnekkig zijn en ons iedere keer weer terugwerpen. Geef niet op! 
De verraderlijke code's (blokkades) op het Gouden Koord.
Iedereen heeft wel een zwakke plek in het lichaam. Een plek die opspeelt bij overbelasting, hormonaal disfunctioneren of door onjuiste voeding. Daarnaast zijn er code's geplaatst op het Gouden Koord, zodat bij bewustzijnsgroei deze zwakke plek ook getriggerd wordt. De mens wordt dan op het verkeerde been gezet. Men denkt dan te moeten stoppen met juist hetgeen wat voelt als waardevol. Ook hierbij blijft het belangrijk om vanuit het hart te voelen wat klopt, wat wil de pijn mij zeggen.
De migrainecode.
Persoonlijk ervaar ik nog steeds de migrainecode op het Gouden Koord. Toen ik me hier nog niet bewust van was dacht ik altijd dat mijn migraine door overbelasting kwam, teveel stress, hormonale wisselingen, verkeerde voeding en dergelijke. Hierdoor gaf ik mezelf de schuld van deze migraine-aanvallen. Ik had waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Ook dit was nog een deel van de illusie. 
Nu weet ik dat naast deze redenen van een migraine-aanval de meest belangrijke reden van zo'n aanval is dat ik juist wel op de goede weg ben. Immers wanneer ik op koers lig dan worden de code's in werking gezet om me tegen te houden.(1)
(hoe kun je een mens afhouden van zijn/haar levenstaak!).
Nu probeer ik hierom te lachen en me niet tegen te laten houden door welke blokkade dan ook. En ik weet dat na verloop van tijd, juist daardoor, deze laatste hardnekkige code's zullen transmuteren. De rode (pijn)draad zit diep verankerd in de stof en in de lineaire tijd moeten we daarom ook geduld hebben tot deze pijnen helemaal getransmuteerd zijn op het diepste celniveau. In de energie kan het al getransformeerd zijn maar de materie is trager.
Houd vertrouwen en blijf iedere keer weer in je eigen waarheid geloven!
Wat voor mij de migrainecode is kan voor een ander een andere ziekte zijn of een angst die omhoog komt. Besef dat het niet altijd iets over jouw Zelf zegt, het kan gemanipuleerd zijn!
Christus is terug op Gaia!
In deze tijd komt Christus terug op aarde zoals in alle religies wordt voorspeld. Christus komt echter niet op de manier terug zoals de religies vertellen. Christus komt terug via de mensen. Door het Gouden Licht weer te laten stromen via het Gouden Koord en onze Godsvonk weer te laten stralen, wordt God opnieuw geboren in onze harten. En al die mensen die dat ervaren mogen Christus achter hun naam zetten! Liefde en Respect voor Al wat is op Gaia.
En vanuit deze hernieuwde verbinding zullen we verder gaan met het neerzetten van Nova Terra!
Voel de vreugde van deze herenigingen, voel de blijdschap van het mee creëren. 
We zijn daar NU.
Dit artikel is geschreven vanuit mijn Totale Zelf voor zover daar nu toegang toe is.
Veel dank gaat uit naar de menselijke Meesters om me heen.
Namasté, 28 Mei 2015 - Jozette Weijkamp-Robben

Geen opmerkingen:

Een reactie posten